Equipment You Can Bank On

800-328-7483

GW4

Nice, 4" diameter waste drop.  Model GW-4